blog-img-18

Name of 24 Tirthankars

S.No NAME FATHER MOTHER BIRTH PLACE
1 Rishabha (Adinath) Nabhi-raja Maru-Devi Ayodhya
2 Ajitnath Jita Satru Vijaya-Devi Ayodhya
3 Sambhavanath Jitari Sena Sravasti
4 Abhinandannath Samvara Siddhartha Ayodhya
5 Sumatinath Megh-Prabha Sumangala Ayodhya
6 Padmabrabha Dharana (Sidhara) Susima Kausambhi
7 Suparshvanath Supratishtha Prithvi Kasi (Banaras)
8 Chandraprabha Mahasena Lakshmana Chandrapuri
9 Pushpadanta(Suvidhinatha) Sugriva Rama (Supriya) Kakandi
10 Shiatnath Dridharatha Sunanda Bhadrikapuri
11 Shreyansanath Vishnu Vishnudri (Vishna) Simhapuri
12 Vasupujya Vasupujya Vijaya (jaya) Champapuri
13 Vimalnath Kritvarman Suramya(Syama) Kampilya
14 Anantnath Simhasena Sarvavasa Ayodhya
15 Dharmanath Bhanu Suvrata Ratnapuri
16 Shantinath Visvasena Acira Hastinapura
17 Kunthunath Surya(Sura) Sri-Devi Hastinapura
18 Aranath Sudarsana Mitra(Devi) Hastinapura
19 Malinath Kumbha Rakshita Mithilapuri
20 Munisuvrata Sumitra Padmavati Kusagranagara(Raj-grih)
21 Nami Natha Vijaya Vapra (Vipra) Mithilapuri (Mathura)
22 Neminatha Samudravijaya Sivadevi Sauripura (Dvaraka)
23 Parsva Natha Asvasena Vama Kasi (Banaras)
24 Mahavira (Vardhamana) Siddharatha Priyakarni (Trishala) Kundapura